DOZVOLA ZA RAD U SPORTU ZA SVE

Informacija

Asocijacija Sport za sve Srbije je u postupku izdavanja dozvola za rad u Sportu za sve sa zvanjima:


Sportski  demostrator;
Sportsko - rekreativni  demostrator;
- Sportsko - rekreativni voditelj;
- Organizator sportske rekreacije;
- Specijalista sportske rekreacije;
- Profesor sportske rekreacije.

Svi zainteresovani sportski stručnjaci u Sportu za sve i organizacijama koje su članice Asocijacije a nije im potrebna
dodatna obuka – edukacija (ispunjavaju uslove iz Pravilnika o zvanjima i dozvolama za rad u Sportu za sve) mogu
dobiti dozvolu za rad u Sportu za sve.

Zahtev i potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole za rad podnosi se Asocijaciji Sport za sve Srbije na adresu:
Terazije br. 35/III sprat, 11103 Beograd, PAK: 107003 ili e-mail: asfaserbia@gmail.com.

Uslovi za izdavanje dozvole za rad

Asocijacija Sport za sve Srbije izdaje odgovarajuću dozvolu za rad sportskom stručnjaku ako ispunjava sledeće
uslove:

-  Biografija – radna referenca;
- Overena kopija Diplome o stručnoj spremi (sa dodatkom o položenim predmetima) u skladu sa zvanjima prema Pravilniku o            nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja
;
- Potvrda o zdravstvenoj sposobnost za obavljanje stručnog rada u Sportu za sve
   (Spisak akreditovanih zdravstvenih ustanova gde se može obaviti pregled:
   http://www.lekarimedicinesporta.rs/tabela_ustanova_za_pregled_sportista.html);
- Izjava da nema zabrane odvijanja stručnog rada u sportu
(Obrazac Izjave možete preuzeti OVDE);
- Naknada za administrativne troškove i obrazac sertifikata u iznosu od 5.000,00 dinara, koju treba uplatiti
   na tekući račun Asocijacije Sport za sve Srbije: 150-1856484-38 (model uplatnice 
možete preuzeti OVDE);
- Dve fotografije 35mm x 45mm (veličina kao za pasoš);
- Obrazac Zahteva za izdavanje dozvole za rad u Sportu za sve možete preuzeti OVDE.

Pravilnik o zvanjima i dozvolama za rad u Sportu za sve 
možete preuzeti OVDE.

Vaše zahteve, u skladu sa Pravilnikom, razmotriće Komisija za izdavanje dozvola za rad u Sportu za sve, o čemu ćete
biti blagovremeno obavešteni.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti kancelariji Asocijacije na brojeve telefona:
011 32 32 986 i 011 32 34 809 ili na e-mail: asfaserbia@gmail.com.

Akreditovani programi (aktivnosti i edukacije) za obnovu važnosti dozvola za rad u Sportu za sve - relicenciranje

Ovde možete pretražiti bazu izdatih dozvola za rad u Sportu za sve      

Site SearchASOCIJACIJA SPORT ZA SVE SRBIJE

.